The bodies that were not ours.

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ( Laung Pho Luaselingdam )


ร่างกายมันไม่ใช่เรา มันไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา

The bodies that were not ours.
They are totally not belong to us.
The individual no longer owns his or her body.

เจ้าจงใคร่ครวญอย่างนี้ จงคิดว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
ทรัพย์สินก็ไม่มี ญาติ เพื่อน ลูก หลาน เหลน ก็ไม่มี แม้ร่างกายเราก็ไมมีเพราทุกอย่างที่กล่าวมามีสภาพพังหมด
เราจะทำกิจที่ต้องทำตามหน้าที่ เมื่อสิ้นภาระคือร่างกายพังแล้ว เราจะไปนิพพาน มาถึงแล้ว
เราสิ้นทุกข์แล้ว คิดไว้อย่างนี้ทุกวัน จิตจะชินจะเห็นเหตุผล เมื่อจะตายอารมณ์จะสบาย แล้วก็จะเข้านิพพานได้ทันที


You shall remember this. Thinking that we have nothing, no property, no any relatives, friends, kids, grandchildren,
don’t even have our body because all of the above are ruins. We
We are born to follow duties when everything is lose condition, we shall go to “Nirvana” (salvation).
When the illness to appear, be happy that our chance of time has arrived.
We are ended sufferings by thinking this every day.

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจัง หาความเที่ยงไม่ได้ ถ้ามันไม่เที่ยง
เราจะเข้าไปยุ่งกับความไม่เที่ยงให้มันเป็นเที่ยงมันก็เป็นทุกข์ อารมณ์ของคนที่เป็นทุกข์มันก็เพราะไม่ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริง


Everything in the world, it is impermanent. Cant’ gathering a certainty.
If we get involved in the uncertainty will make us suffer. That’s why the mood of man is colorless
and unhappy for the unrespected rules of reality.

ร่างกายเราก็ดี ร่างกายเขาก็ดี วัตถุธาตุทั้งหมดก็ดี ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความแปรปรวนไปในท่ามกลาง
มีการสลายตัวไปในที่สุด และร่างกายของแต่ละร่างกาย ก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก มันไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นของเราเสียจริงๆ


Our body, as well or his body as well, or the object element as well, are nothing long lasting.
They have occurred in the primary with the variance in the midst of having a breakdown at last.
One body each filled with the unclean. There is nothing to be true, it is waste indeed.

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไป
เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป การเข้าไปสงบกาย นั่นชื่อว่าเป็นสุข


All about bodies are impermanent when this happens it is ruined and gone permanently.
Calm the body and mind are peaceful.

จำไว้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยง ถ้าเราก่อความไม่เที่ยง มันก็ทุกข์
แต่ทว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตาม อนัตตา มันก็เข้ามาถึง อย่ายึดถือว่ามันเป็นของเรา
เป็นของเรา คิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะอยู่กับมัน


Remember, we expect nothing from this world. If we hold or grasp the uncertainty, it will make us troubled and suffer.
Even though to be happy or sad, be staying with the soulless and having non-ego. Do not rely on just that were ours.
Keep thinking this is a nation that is always the last to it we will be.

ท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทกับชีวิต เพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยง
แต่ความตายเป็นของเที่ยง ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่า อย่างไรก็ดีเราต้องตายแน่
สำหรับเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอน เพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมาย
ท่านทั้งหลายจงประกอบแต่ความดีเข้าไว้ ถ้าใครสร้างความชั่ว ตายแล้วจะไปสู่อบายภูมิ มีนรกเป็นต้น คิดไว้เสมอว่า
วันนี้เราอาจจะตาย แล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ ความดีจะส่งผลให้ท่าน มีความสุขทั้งในปัจจุบัน และสัมปรายภพ


And all of us do not to be careless with the life because nothing is certain but Death.
Always like to think that we must certainly have died.
For the exact time of our death is not certain. Of course, it is no vision and sign of the dead marks.
All of us have to make merits assembly, if one does evils and sins and the dead will go to hell or the underworld.
Always keep thinking today we may be dead. Shall create a merit and make for good.
As a result of good deeds, will be sent to you have all happiness in the present and in the next life.